Tanzprogramm 2022


Jeden 3. Freitag im Monat

ab 20:00h


August Sommerpause


Freitag 16. September 2022


Freitag  21.Oktober 2022


Freitag 18. November 2022

Gaby&Jack